Found 157 LEIs registered with Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)